Søkeord:  
Søk
Banner top

Fylkesmannen ser alvorlig på nye PPT-lovbrudd

– Dersom det igjen er ventelister på utredning for spesialpedagogisk hjelp i Ålesund kommune, er dette alvorlig, sier utdanningsdirektøren.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(08/03/2017)
Bildetekst: Siden 2012/2013 har Ålesund kommune stort sett hatt akseptabel ventetid for utredning av spesialpedagogisk hjelp til barn i grunnskolealder, hevder virksomhetsleder for PPT Ålesund, Svein Ola Lillestøl. De siste åra har imidlertid ventetida for barn i barnehagealder blitt altfor lang, sier han, og kommunen har satt i gang et større prosjekt for å få redusert ventetida.
 
- - -
 
 
Utdanningsdirektør Alf Walgermo hos Fylkesmannen vil se nærmere på Ålesund kommunes egen innrømmelse av at det (igjen) er ventelister og lang ventetid for barn som skal utredes for om de trenger spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen gav pålegg om å fjerne ventelistene og redusere ventetida for barn i grunnskolealder i 2010, og etter flere utsettelser fra kommunen ble avviket lukka på tampen av 2012.
 
Ekstra alvorlig
– Vi ser nå i media at ventelistene er tilbake, og det er alvorlig. Ekstra alvorlig er det dersom det er slik at det nå er førskolebarn som  står på venteliste.  I den alderen er det veldig viktig med raske tiltak. Vi kommer derfor til å ta kontakt med kommunen og vil vurdere et nytt tilsyn, sier utdanningsdirektør Alf Walgermo.
Ifølge Walgermo har det ikke vært noen kontakt mellom Fylkesmannen og Ålesund kommune om PPT-utredninga siden det forrige pålegget ble lukka i 2012. Fylkesmannen har heller ikke fått klager eller bekymringsmeldinger fra foreldre eller andre.
 
Lean-prosjektet
For å komme innenfor den ventetida som lova setter på maks tre måneder, har kommunen satt i gang en såkalt Lean-prosess for å effektivisere hele undersøkelses- og vedtakskjeden fram til tiltak blir iverksatt, slik Nytt i Uka skrev for en drøy måned siden.
Ventetida for barn i grunnskolealder er innafor det akseptable, men den har blitt for lang for de yngste, i barnehagealder, ifølge virksomhetsledere for Ålesund PPT, Svein Ola Lillestøl.
– Etter tilsyn fra Fylkesmannen, ble det tatt kraftige grep i 2012/2013, og siden den gang har det stort sett vært minimal akseptabel ventetid for barn i grunnskolealder. Unntaket var det siste året, da ventetida økte opp til seks måneder, men nå har vi igjen fått den ned til under tre måneder. Problemet de siste åra er at vi har fått altfor lang ventetid for barn i barnehagealder. Ventetida der er nå fra fire og opp til sju måneder, forteller Lillestøl.
Ifølge Lillestøl er det nettopp for å få korta ned ventetida til et lovlig minimum, at rådmann Astrid Eidsvik har satt i gang et såkalt Lean-prosjekt for å effektivisere tiltakskjeden, og for å øke kompetansen i barnehagene slik at man ikke trenger å utrede så mange barn.
 
Stadig flere barnehagesaker
– Det har ikke vært ventetidsproblemer for barn i barnehagealder tidligere, men de siste åra har det blitt meldt inn stadig flere saker, slik at ventetida har økt kraftig. Årsakene til at det har blitt flere saker, kan være mange, blant annet at barnehagene har blitt mer oppmerksomme på hvor viktig det er med tidlig innsats, og at de har  blitt flinkere til å fange opp barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, tror Lillestøl.
Nylig ble det arrangert en såkalt brunpapirsesjon innafor det pågående Lean-prosjektet. Der fikk foreldre og saksbehandlere komme med forslag og ideer til hva som kunne og burde forbedres for at utredninga skal gli raskere. Resultatet ble så mange som 350 innspill fra til sammen nærmere 60 frammøtte, ifølge PPT-lederen.
 
– På rett vei
– Vi er på rett vei med å få ned ventetida og å gjøre barnehagene enda mer kompetente til å sette i verk tiltak selv, slik at de ikke trenger å melde inn så mange barn til utredning, sier Svein-Ola Lillestøl.
 
 
  

Mange år med ulovlig PPT-venting i Ålesund

 
Allerede i 2010 fikk Ålesund kommune pålegg fra Fylkesmannen om å få ned ventetida på utredning for spesialpedagogiske tjenester og å få fjerna de ulovlige ventelistene.
 
Etter at Nytt i Uka skrev om PPT-avdelingas prosjekt for å fjerne ventelistene og redusere ventetida så den kommer innafor det lovmessig akseptable, har vi blitt gjort oppmerksom på at Fylkesmannen allerede i juli 2010 gav pålegg til Ålesund kommune om å få dette i orden.
Pålegget fra 2010 hadde bakgrunn i at barn både i førskole- og grunnskolealder måtte vente svært lenge på utredning om spesialundervisning/PP-tjenester. Bare i grunnskolen stod 148 barn på venteliste, og noen av dem hadde venta i mer enn to år. 24 barn med språk- og talevansker hadde venta mer enn ti måneder. I forvaltningslova heter det at enkeltvedtak skal avgjøres «uten ugrunnet opphold», og det ble påpekt at dette også gjelder for PP-tjenester.
 
Uforsvarlig
Ventetida i Ålesund ble ansett som uforsvarlig lang og lovstridig, og ble derfor definert som et «avvik». Kommunen ble pålagt å komme med en skriftlig erklæring om at forholda var retta opp innen 1. oktober 2010.
I slutten av september 2010 redegjorde kommunen for tiltak som var satt i gang og planlagt, men hadde ikke klart å  rette opp lovbrudda innen fristen. I mai ba derfor Fylkesmannen om ny utredning fra kommunen, og i juni ble det informert om en rekke tiltak. Samtidig kom det fram at det fortsatt var 126 barn bare i grunnskolealder som stod på venteliste, og at 96 av dem hadde venta i mer enn seks måneder. Flere av dem hadde venta i mer enn to år.
Bemanninga i PPT-avdelinga ble styrka, og organiseringa av arbeidet lagt om for å bedre situasjonen. Likevel opplyste PP-tjenesten at bemanninga fortsatt var for lav til at det var realistisk å få bort ventelistene. Litt seinere presiserte kommunen at det kun var ventelister i grunnskolealder, ikke i førskolealder eller for voksne. Dette tok Fylkesmannen til etterretning i sitt neste pålegg.
 
Nytt pålegg
I august 2011 fikk Ålesund kommune nytt pålegg fra Fylkesmannen om å «iverksette nødvendige tiltak for å kunne forberede og fatte enkeltvedtak om spesialundervistning i grunnskolen uten ugrunnet opphold. (...) Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart». Fristen ble satt til 1. januar 2012.  Fylkesmannen presiserte også at ventelister for utredning er lovstridig, og vektla at mange av grunnskoleelevene hadde venta i mer enn seks måneder, noen mer enn to år, på PPT-utredning. Med slike ventetider konkluderte Fylkesmannen med at ikke alle elever i grunnskolen fikk den opplæringa de har krav på.
 
Garanti
I desember 2011 var kommunen fremdeles ikke i mål, men daværende rådmann Olaug Flø Brekke garanterte skriftlig overfor Fylkesmannen at de tiltakene som var satt i gang, ville føre til at ventelistene for barn i grunnskolealder ville bli avvikla, og ventetida ville komme ned på akseptabelt nivå, i løpet av første halvår 2012.
Heller ikke denne garantien ble oppfylt, og så seint som 7. november 2012 ble det sendt ut en internt e-post i PPT-avdelinga der det ble påpekt at rådmannen hadde pålagt å «redusere ventelistene til et forsvarlig nivå innen 31.12.12. Til sammen utgjør dette over 50 saker.»
 
I mål – til slutt
For å komme i mål, ble PPT-avdelinga bedt om å legge bort så godt som alle andre saker fram til 1. april 2013 – altså tre måneder etter fristen som rådmannen hadde satt internt, ni måneder etter garantien hun hadde gitt Fylkesmannen, og 15 måneder etter fristen som Fylkesmannen hadde satt.
Oppgavene som ble satt på vent for å få bort ventelistene, inkluderte blant annet å utsette fornying av sakkyndigvurderinger for elever som skulle over på ungdomsskolen, til etter at de hadde begynt. Ifølge en kilde Nytt i Uka har vært i kontakt med, ville dette føre til at elevene ikke kom til å få nødvendige PPT-tiltak før etter minst et halvt år i ungdomsskolen.

 
 
 
 
 15 SISTE
  Bla i ukens utgave her
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
  Dronningen kommer!
  Semifinale i straffesp...
  Å skrive ned det mormo...
  - Det finnes gode grun...
  Vil male historisk bym...
  Høytidelig russedåp
  Ungt talent med uvanli...
  – Alkolås er fremtiden
  Kjek(a)os i Langevåg
  – Positiv lederskap gi...
  Store jubelscener, og ...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag