Søkeord:  
Søk
Banner top

Flatholmen best egnet til giftdumping

Her bør 10.000 lastebilass med giftig slam lagres. Det mener konsulentfirmaet som har vurdert fire forslag til lagringsplass for giftig slam fra Aspevågen. Nå skal kommunen bestemme seg for hvor de ønsker å lagre slammet.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(15/03/2017)
Bildetekst: Jarle Hauge Steffenssen i Miljøpartiet De Grønne er glad for at opprensinga av Aspevågen endelig ser ut til å komme i gang. Han er enig i at Flatholmen peker seg ut som den beste løsninga for et slamdeponi. 
. . .
 
 
Flatholmen er best egna til varig lagring av giftig bunnslam fra fjordområdet i Aspevågen. Fire alternativer er vurdert av Norconsult, og det er kriteriet «stedlig egnethet» som sender Flatholmen til topps som det beste alternativet. 
Billigst blir Kvennaneset vest (32 millioner kroner, mot 34 millioner for Flatholmen), mens Gangstøvika kommer best ut i forhold til å lagre slammet på en mest mulig miljøvennlig måte. Gangstøvika er imidlertid enda litt dyrere (39 millioner kroner) og regnes også for å være mindre «stedlig egnet» enn Flatholmen, først og fremst fordi det mangler areal til mottak innenfor dagens reguleringsplan.
Flatholmen og Gangstøvika er offentlig eid, mens Kvennaneset er privat; det gjør at det kan være enklere å erverve grunn på de to førstnevnte plassene. 
Når det gjelder Kvennaneset vest går det dessuten fram av konsulent-rapporten at det aktuelle alternativet innebærer et deponi under den planlagte nybebyggelsen, og at dette vil kunne føre til en forringet tomteverdi. Havnevesenet, som eier Flatholmen, har dessuten uttalt seg positiv til etablering av strandkantdeponi der.
 
Ålesund har prioritet
Ålesund er ett av 17 nasjonalt prioriterte områder der det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn. Mer konkret dreier det seg om Aspevågen, som regnes som ett av landets mest forurensa sjøområder, opplyser Kristine Mordal Hessen i Miljødirektoratet.
Undersøkelsene av bunnforholda i Aspevågen har pågått siden 70-tallet. Nå nærmer det seg at oppryddinga kan komme i gang. 
Men først må man få på plass et såkalt strandkantdeponi der man lagre det giftige slammet. Det er snakk om enorme mengder slam, anslagsvis 96.000 kubikkmeter (som grovt regna tilsvarer 10.000 lastebillass) som skal deponeres. Ålesund kommunen har gitt Norconsult i oppdrag å vurdere fire ulike lokaliteter: Flatholmen, Kvennaneset (vest og øst) og Gangstøvika.
 
Tre hovedkriterier
I vurderinga har konsulentselskapet blitt bedt om å vurdere tre vekta hovedkriterier, for så å gi en samla vurdering av den best egna lokaliteten. «Stedlig egnethet» skulle vektes med 30 prosent, «økonomi» med 50 prosent og «miljø» med 20 prosent. Norconsult konkluderer med at Flatholmen kommer best ut, men bare litt bedre enn Kvennaneset vest. Gangstøvika kommer rett bak der igjen, mens Kvennaneset øst regnes som bortimot uegna.
 
Innstiller trolig på Flatholmen
Nå skal både administrasjon og politikere i Ålesund behandle saken.
– Mest sannsynlig vil innstillinga fra administrasjonen bli slik konsulentselskapet anbefaler, sier Rose Mari Refsnes, som er teamleder i Ålesund kommune.
I tillegg til 96.000 kubikkmeter giftig bunnslam fra Aspevågen, skal Kystverket lagre rundt 6.000 kubikkmeter forurensa masse fra planlagt utdyping av farledene rundt Ålesund (se undersak). Det innebærer at deponiet totalt må romme minst 102.000 kubikkmeter. Dersom Flatholmen blir valgt som deponiplass, vil slammassene bli frakta med båt under Steinvågbroen.
 
 

Grønn støtte 

 
– Dette er et kjempeviktig prosjekt, sier Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant.

Jarle Hauge Steffenssen i Miljøpartiet De Grønne er enig med konklusjonen i konsulentrapporten og synes Flatholmen peker seg ut som det beste alternativet for et slamdeponi. 
– Flatholmen ligger litt lenger vekk enn Kvennaneset, men det er en helt trygg plass, og det er viktigere enn at det blir litt mer transport. Selv om deponiet skal bli helt tett, og Fylkesmannen har godkjent at det kan settes boliger oppå et eventuelt deponi på Kvennaneset, kan man jo aldri være hundre prosent sikker. Dersom det skulle bli en lekkasje en gang, er det mye bedre at det skjer på Flatholmen enn på Kvennaneset, mener Steffenssen.
Det viktigste for Steffenssen og MDG er uansett at det etter mer enn 30 år med undersøkelser, endelig blir gjort noe med forurensinga i Aspevågen. 
– Sjøbunnen i Aspevågen, og særlig rundt Kvennaneset, er helt forferdelig, så dette er et kjempeviktig prosjekt, og jeg håper at opprensinga kan komme i gang neste år, sier Jarle Hauge Steffenssen.
 
 
 

Samarbeid med Kystverket

 
Det er Kystverket som rydder og utdyper farledene rundt Ålesund. Dette prosjektet er vesentlig for etableringa av strandkantdeponiet.
 
Det er utsprengt masse fra Kystverkets planlagte utdyping av farledene som skal brukes til å bygge de såkalte «fangarmene» som skal holde det giftige bunnslammet på plass. Dessuten regner Kystverket med å trenge plass til rundt 6.000 kubikkmeter forurensa slam fra ryddeprosjektet. Dermed må den totale kapasiteten på deponiet bli på minst 102.000 kubikkmeter.
Ifølge teamleder Rose Marie Refsnes i Ålesund kommune er samarbeidet med Kystverket vesentlig for at det skal bli noe strandkantdeponi. Etter planen skal Kystverket begynne å utdype farledene neste år, og da kan man også begynne å rydde deponiet. Men foreløpig er ingenting avklart:
– Vi er avhengig av å få midler til farledprosjektet fra Staten. Om vi får midlene til neste år, vet vi først når statsbudsjettet legges fram i høst, opplyser Tone Sivertsen, som er senioringeniør hos Kystverkets Senter for utbygging i Kabelvåg.
 
 
 
 
 
 
 15 SISTE
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
  Høyreregelen gjelder o...
  Politiker på slump
  -Det blir en aktiv som...
  Bordtennis-talent sikt...
  Savner kjærlighet i gr...
  Fjordstien blir stadig...
  Åpner dørene til kunst...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag