Søkeord:  
Søk
Banner top

Kjemper mot vei gjennom industriområde

– Fylkeslegen må komme på befaring! Det krever beboerne i Westrefeltet i Breivika. I fem år har de kjempet mot Ålesund kommune sine planer om å legge en vei til byggefeltet direkte gjennom industriområdet på Grautneset.

Aktuelt
Tekst Maria Nerhus   
Foto Maria Nerhus   
(19/04/2017)
Bildetekst: – Nå håper vi at fylkeslegen også ser at veien ikke bør gå gjennom her, og at det hjelper at Tafjord Kraft også protesterer, forteller  fra venstre, Dagfinn Ostnes, Øystein Meyer, Peder Espeseth Meyer, Jakob Espeseth Meyer, Viljar Skår-Rødal, Øyvind Rødal, Eiril Skår-Rødal, Linda Skår og Rolf Hansen. 
. . .
 
 
Tafjord Kraftvarme AS anslår at mer enn 70 lastebiler kjører til og fra deres anlegg daglig. Den samme veien blir beboere i 24 boliger i Breivik tvunget til å bruke.  
I et opprop krever de befaring fra fylkeslegen, og en bedre utredning av konsekvensene som den nye tilkomstveien til boligområdet har for miljøet, helsa og sikkerheten.
Naboene har allerede klaget på bystyrets godkjenning av den nye reguleringsplan for Nakken-Breivika til fylkeslegen og Statens vegvesen.
I klagen skriver de:
«Adkomstvei til de nye boligene er tenkt lagt direkte gjennom et industriområde og tilstøtende områder med mye tungtrafikk, skipstrafikk og annen næringsvirksomhet – og videre inn gjennom nederste del av Westrefeltet i Hestholmvegen.» 
 
Stor industriell bruk av veien
Når det gjelder helse-aspektet viser beboerne til luftforurensning og støy fra skip og tungtransport. Når det gjelder miljø, blir det påpekt faren for ulykker i det nærliggende forbrenningsanlegget. Det tas imot inntil 110.000 tonn avfall i året.
– Det har de siste årene vært flere alvorlige hendelser ved Tafjord Kraftvarme AS, eksempelvis to branner og lekkasje fra anleggets posefilter med forhøyet utslipp av giftige avfallsstoffer til luft, heter det fra beboerne.
I klagen til fylkesmannen vises det til den åpne prosessen rundt askehåndteringen ved Tafjord Kraftvarme.
«Daglig kjører dumpere inn og ut av askehallen, og losser aske i åpne containere. Håndtering av aske og støv, skjer altså i friluft. I alt fylles minst åtte store containere i snitt daglig. Det vil si over 200 kubikkmeter aske.»  
 
Uforståelig med mer trafikk her
Det er uforståelig for beboerne i området at Ålesund kommune ønsker å øke privattrafikken gjennom dette området enda mer. 
Beboerne mener også det er uforsvarlig med tanke på barns sikkerhet at en legger en adkomstveg direkte gjennom et tungt trafikkbelastet industriområde.
– Nå har vi god dialog med Tafjord Kraft. Det er også i deres interesse at industriveien blir stengt for gjennomkjøring til boligområdet. Her er jo ikke regulert bare for industri, men for spesialindustri, understreker Ostnes. 
 
Må ta av grøntområdet
Virksomhet for veg, anlegg og park kommenterte i 2012 at tilkomst til nytt boligområde ikke var ønskelig gjennom Hestholmvegen, fordi den ikke er dimensjonert for ytterligere belastning. 
Mot sjøen er det opparbeidet et idyllisk lekeområde, nært beliggende til moloen med båtplasser som sameiet har opparbeidet på dugnad.
– Grøntområdet er det eneste friområdet mellom Olsvika og Nakkevika, forteller de frammøtte, som protesterer mot at trafikken vil bli mer enn femdoblet dersom veien blir gjennomkjørbar og ikke en blindvei, som i dag. Skal Hestholmvegen dimensjoneres for dette, ligger det an til at man må ta veibredden av grøntområdet.
– Vi har protestert hver gang vi har hatt mulighet, det har blitt flere runder både til fylkesmannen, bystyret og bydelsutvalg. Kommunen burde lage ny regulering for hele området her, anbefaler beboerne i Westrefeltet.
Hvor foreslår dere å legge tilkomstvei til det nye feltet?
– Vi har ikke noen ny veiløsning. Det må kommunen finne. Vi vil egentlig bare ha igjen veien som vi hadde i 1975, spesielt for de åtte husene i Hestholmveien, så får kommunen løse det nye området på en ny måte.
– En ting er å ha industriparken som nabo slik det er nå, men hva når hele sjøkanten er opparbeidet og iverksatt med enda mer industri, og alt det medfører, og i andre enden øker privattrafikken, tenker Dagfinn Ostnes og Rolf Hansen høyt.

FAKTA
• Westrefeltet ble privat utbygget i 1975, med 24 eneboliger fordelt over fire gater.
• I 1987 ble forbrenningsanlegget bygget, med en stadig utvidelse nordover – mot gjennomfartsveien/tilkomstveien til beboerne. 
• Den nederste av disse, nærmest sjøkanten, er Hestholmvegen. I 1997 ble denne gata forlenget fra Rødalvegen og inn på Breivika Industrivei. 
• Rødalvegen var tilkomstveien for beboerne tidligere, men ble samtidig med utbygging av industriområdet Grautneset næringspark (i 1997) gjort om til kommunal gang- og sykkelvei. Dette skjedde uten orientering.
• Nå har Grautneset næringspark etablert og utviklet seg. I løpet av de siste ti årene er det gjort fire større næringsutbygginger, blant annet ny ovn og pipe, større askehall og ny stor avfallssilo.
• I Nakken-Breivika er det i første omgang tenkt 21 leiligheter. I tillegg er der planlagt to boligtomter.
• I tillegg er tilkomsten til de nye nausta tenkt gjennom Hestholmvegen, og videre til Breivika Industriveg.
• Ønskelig er at det nye boligområde får adkomstvei direkte ned fra Lerstadvegen lenger mot vest.
• Ålesund bystyre egengodkjente reguleringsendring med bestemmelser og planbeskrivelse for Nakken-Breivika, 2. februar 2017.
•Sameiet Westrefeltet påklager dette. 
 

 
Tafjord delvis enig

Hos Tafjord Kraftvarme AS bekrefter direktør Irene Vik at de har levert inn en merknad til reguleringsendringen når det gjelder Nakken-Breivika.
– For Tafjord Kraftvarme sin del ser vi fordel av å stenge for privat gjennomkjøring gjennom industriområdet. Vi er ikke enig i alle argumentene til velforeningen, men når det gjelder tilkomstveien, er vi enige, sier Irene Vik.
 
 15 SISTE
  – Å vinne vil bety mye...
  Gammel veteran klar fo...
  Tine bytter gass med f...
  20 Kjappe - Torbjørn A...
  Skarbøvikinger vil ha ...
  Sunnmøring i trappegan...
  Århundrets første
  Mange musikalske balle...
  En ekte smaks opplevel...
  Hareid-Sulesund først ...
  – Gjør det! Og det gjo...
  Brudeeggferden på vei ...
  Atlanterhavsparken jub...
  Klargjøring av årets p...
  Samler Sunnmøre med ko...
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag