Søkeord:  
Søk
Banner top

The North West: Fremdeles ubesvarte spørsmål

Et enstemmig kontroll-utvalg kritiserte Ålesund kommune for å ha gitt The North West-oppdraget til Momentium uten konkurranse. Fremdeles er det mange uklarheter og ubesvarte spørsmål i denne saka.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
Foto Kenneth Kamp   
(28/06/2017)
Bildetekst: Rådmann Astrid Eidsvik og innkjøpssjef Jonny Indrevåg i Ålesund kommune på møte i Sunnmøre kontrollutvalg.
 
. . .
 
Det var tydelige og krasse ord som kom fra lederen for Sunnmøre Kontrollutvalg, Torgrim Finnes, da han innleda utvalgets behandling av saka om The North West. Finnes berømma advokat Kjetil Kvammen for en god og tydelig utredning, samtidig som han gav kommuneadministrasjonen smekk på fingrene for å bagatellisere saka og insistere på at alt hadde gått rett for seg.
Spørsmålet som kontrollutvalget skulle diskutere, var om kommunen hadde brutt konkurranseregelverket da Momentium fikk i oppdrag å utarbeide en konseptskisse for konferansen The North West. I Finnes’ forslag til vedtak, som var henta fra Kvammens utredning, var konklusjonen entydig og klar: Kommunen har overtrådt grunnleggende regler i anskaffelsesforskrifta.
 
Skeptisk rådmann
Rådmann Astrid Eidsvik var til stede i møtet for å legge fram administrasjonens side av saka. Hun starta med å uttrykke skepsis til at det hadde kommet fram nye dokumenter i saka nesten helt fram til møtestart, og hun lurte på om utvalgsmedlemmene hadde hatt god nok tid til å sette seg inn i saka. 
Kontrollutvalgets sekretær, Harald Rogne, repliserte da med at hele saka stamma fra kommunens egne dokumenter, slik at kommuneadministrasjonene burde kjenne saka til bunns. Når det gjaldt bekymringa for kontrollutvalgmedlemmene, la han lakonisk til at de nok kunne håndtere den biten selv.
Eidsvik la videre vekt på at saka ikke ble bagatellisert av administrasjonen, men at det dreide seg om ulikt språk.
– Vi har også våre advokater, jurister og eksperter på innkjøp, og de mener at vi ikke har gjort noe galt, sa rådmannen.
 
– Konkurranse var mulig
Advokat Kvammen innleda sin presentasjon med å forklare at en «direkte anskaffelse» er et offentlig innkjøp der kravet til konkurranse ikke er oppfylt. Det mente han det utvilsomt var snakk om i dette tilfellet.
For innkjøp over 1,1 millioner kroner, gjelder kravet om at anskaffelsen skal lyses ut i en offentlig database. Gjøres ikke dette, snakker man om en «ulovlig direkte anskaffelse». For kjøp mellom 100.000 kroner og 1,1 millioner kroner, gjelder ikke begrepet «ulovlig direkte anskaffelse», og det er heller ikke noe krav om utlysing. Kravet om at det skal være konkurranse mellom flere aktører gjelder likevel også for slike summer, poengterte Kvammen, og la til at dersom man skal «slippe unna» med en direkteanskaffelse, må det rett og slett være umulig å gjennomføre en konkurranse. I denne saka kunne han ikke se at det var ført noen saklige argumenter for at konkurranse ikke var mulig.
Rådmannens påstand om at det i januar 2017 plutselig hadde oppstått et hastverk for å få konferansen gjennomført til høsten, og at det derfor ikke var mulig å gjennomføre noen konkurranse, stod ikke til troende for kontrollutvalgsleder Finnes. Han poengterte at Momentium da hadde vært inne i saka i minst åtte måneder, og at det burde ha vært mer enn god nok tid til å å arrangere en konkurranse.
 
Bagatellisering
Innkjøpssjef Jonny Indrevåg i Ålesund kommune prøvde å bagatellisere overtrededelsen ved å hevde at det ikke dreide seg om én anskaffelse til 380 000 kroner, men to mindre til henholdsvis 260 000 kroner og 120 000 kroner. Denne påstanden ble avfeid av advokat Kvammen, som poengterte at det kom klart fram av både oppdragsavtalen og anskaffelsesprotokollen at det fra kommunens side dreide seg om én anskaffelse til 380.000 kroner. At Momentium hadde valgt å sette bort en andel av kontrakten til ett av sine egne underselskap, All Heart, var i så måte uvesentlig, mente han.
 
Mangel på dokumentasjon
Under saksbehandlinga ble det gjentatte ganger påpekt både fra advokat Kvammen, kontrollutvalgslederen og andre at det var en gjennomgående mangel på skriftlige vurderinger og tidfesting av avtaler. Fra kommunens side ble det også en rekke ganger vist til udokumenterte tilbud, henvendelser og brev.
Ett uavklart spørsmål var når kontrakten med Momentium egentlig ble underskrevet, og når den gjaldt fra. At kontrakten var gjeldende fram til 31. mars i år, kom klart fram, men advokat Kvammen undra seg over hvordan det da kunne ha seg at sluttrapporten omtalte status per 18. april.
 
Enstemmig kritikk
Rådmann Astrid Eidsvik ba om at hele saka ble utsatt for å bli vurdert av en tredje, «nøytral» aktør, men dette ble enstemmig avvist av kontrollutvalget. Utvalget vedtok til slutt like enstemmig at Ålesund kommune overtrådte grunnleggende regler i konkurranseforskrifta da de gav The North West-oppdraget til Momentium. Flere aktører burde fått mulighet til å komme med et tilbud.
 
 

Kjenner seg ikke igjen i administrasjonens framstilling 

 
Inger Johanne Langeland reagerer på deler av administrasjonens framstilling av The North West-saka. Hun benekter blant anna at programkomiteen var enige om å hente inn Momentium.

Var det en enstemmig programkomité for «Sunnmørskonferansen» som ville ha Momentium med på laget, eller ble eventarrangøren henta inn på initiativ fra noen andre? I et brev til kontrollkomiteen avviser Inger Johanne Langeland framstillinga fra administrasjonen. Hun satt selv i komiteen, der hun representerte Moakonferansen.
 
Noe nytt og annerledes
Ifølge prosjektleder for Region Ålesund, Anne Mette Liavaag, var det programkomiteen som tok initiativ til å invitere inn Momentium for å utarbeide en konseptskisse for «Sunnmørskonferansen». Dette skulle være en konferanse som skulle videreføre og utvide det som Moakonferansen har satt i gang, og som alle de sju kommunene i det kommende Nye Ålesund skulle stå bak.
– I starten var tanken at det skulle bli en tradisjonell konferanse, men det ble raskt klart at alle heller ville ha noe nytt og annerledes, noe som kunne sette Sunnmøre på kartet. Komiteen ville gjerne ha med noen  som var gode på store arrangementer, og det var enighet om å invitere Momentium, sier Liavaag.
 
En annen versjon
At det var programkomiteen som tok initiativet til å få med Momentium, hevdes også i et høringsinnspill fra administrasjonen til kontrollkomiteen. I Langelands brev til kontrollkomiteen avviser hun påstanden og hevder at Momentium aldri ble nevnt på de to første møtene i programkomiteen i februar og april 2016. Før det tredje møtet, i mai, ble det imidlertid varsla at Momentium skulle komme og presentere en prosjektskisse for «The North West», skriver Langeland.
 
Prøvde å skvise Moakonferansen
Videre ifølge Langeland, skulle det så bli innkalt til nytt komitémøte etter sommeren. Dette skjedde ikke, og i november tok hun kontakt for å høre hvordan kommunens planer var når det gjaldt Moakonferansens rolle i The North West. Hun fikk da svar fra Liavåg om at programkomiteen var nedlagt, og at det ikke kom til å bli noe arrangement i 2017, slik komiteen hadde gått inn for på sitt første møte. I stedet skulle det satses på en folkefestuke i 2018. 
Siden det nå ikke lenger skulle bli noe arrangement i 2017, bestemte Langeland og Are Berset, de to  drivkreftene bak Moakonferansen, seg for å få på plass en Moakonferanse i stedet. Etter å ha satt dato, booka lokale og fått fatt i foredragsholdere, fikk de i desember vite at det likevel kom til å bli et lite «The North West»-arrangement høsten 2017. Det skal ha kommet helt overraskende på Langeland og Berset, som også skal ha fått høre fra rådmannen at Moakonferansen burde avvikles.
 
Ut av The North West
Tidlig i januar i år presenterte Momentium en skisse for «The North West». Noen dager senere ba Langeland og Berset kommunen om å få ansvaret for urbaniseringsdelen av programmet, men fikk vite at dette ikke kunne settes vekk. De valgte da å trekke seg fra hele «The North West»-prosjektet og heller satse fullt og helt på Moakonferansen.
 
Helt ulike versjoner
Prosjektleder Anne Mette Liavaag kan ikke forstå at Langeland ble overraska over utviklinga i prosjektet, og at hun ikke var informert om hva som skjedde.
– Vi hadde en god dialog med Moakonferansen hele tida og prøvde å få til noe i lag med dem. «The North West» ble først utsatt til 2018 fordi vi mente tida var for knapp, men fordi Moakonferansen hadde et sterkt ønske om å ha et arrangement i 2017, prøvde vi likevel å få det til i år. Det viste seg å bli umulig, hevder Liavaag.
– Jeg kjenner meg ikke igjen i rådmannens og kommunens beskrivelse av hva som har skjedd i denne saken, kommenterer Inger Johanne Langeland.
 
 

Ingen spor i kommunens arkiv

 
I følge både Astrid Eidsvik og Anne Mette Liavåg, startet arbeidet med Sunnørskonferansen, senere The North West allerede i 2015.
Likevel finnes det ikke et eneste dokument i kommunes arkiver som dokumenterer dette. I korrespondansen som ble fremlagt for kontrollutvalget, gikk det frem at det har vært nær kontakt mellom Momentium og kommunen allerede fra starten av 2016. Ett år før det ble skrevet kontrakt.
Men ikke et eneste ord er å finne i kommunens arkiver i 2015 og 2016. 
Nytt i Uka har bedt om innsyn i samtlige dokumenter knyttet til planlegging, gjennomføring og prosjektering knyttet til The North West.
19.mai fikk vi tilsendt den komplette registrerte dokumentlisten fra kommunen. Den inneholdt åtte dokumenter. Alle journalført i 2017. 
Nytt i Uka har etterlyst møtereferater, eposter, SMS-utveksling og andre dokumenter i saken. Disse har vi ennå ikke fått innsyn i.
Av Øyvind Johan Heggstad 
 15 SISTE
  – La private få bygge ...
  Jernet strømmer inn ti...
  Klar for favorittfesti...
  Dette er tilbudet eldr...
  Blir Pape (19) AaFKs n...
  - Arbeidet for «Plastf...
  Rock i havgapet
  Sommer i nordvest
  Frykter for sjøsikkerh...
  – Vi blir motarbeidet ...
  Nå blir det regnbuefes...
  Skal forske på gammel ...
  Trives best på to hjul
  Turstien som slutter i...
  30-årsjubilant gjenopp...
annonse   
God Sommer 2018
annonse   
Frist LM
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag