Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

– Politikerne er ført bak lyset om Belsen

«Drift på massedeponiet Belsen er innstilt allerede.» Dette kunne bystyrpolitikerne lese i papira til kommunestyremøtet 31. august. Bildet til Miljøvernforbundet dokumenterer at dette slett ikke stemmer.

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
(25/10/2017)
Bildetekst: Mandag ettermiddag kom denne lastebilen og dumpa et lass med jord, stein og plantemateriale i Belsen. Dermed ble blant anna et stort asfaltflak dekka til. (Foto: Trygve Weidemann Moxness) 
 
 . . .
 
 
Hovedbildet viser en lastebil som tømmer masse utfor kanten på toppen av Belsen mandag ettermiddag. Mens Nytt i Uka var på vei for å få en fotoomvisning med Miljøvernforbundet og to naboer til Belsen-området, dukka lastebilen opp. Miljøvernforbundets lokale leder, Trygve Weidemann Moxness, tok fram kameraet og dokumenterte dumpinga.
Det var til saka om reguleringsendring for idrettshall og i drettsanlegg i Spjelkavik at politikerne i Ålesund bystyre kunne lese i saksdokumenta fra administrasjonen at «Drift på massedeponiet Belsen er innstilt allerede.» Dette var svar på et høringskrav fra to naboer om at det må bli slutt på all kjøring til deponiet Belsen.
 
Ikke overraska
For de to naboene, Edgard Breivik og Bjørn Harald Aarø, var det slett ikke noen overraskelse at dumpinga i Belsen fremdeles pågår. Det observererer de jevnlig fra stuevinduene:
– Det kjører stort sett opp lastebiler og tømmer i Belsen hver eneste dag, oftest flere ganger for dagen. Bilene er både kommunale og private, hevder de to.
 
– Politikere ført bak lyset
Miljøvernforbund-lederen er sjokkert:
– Her er beviset på at politikerne i Ålesund bystyre ble ført bak lyset da administrasjonen hevda at det var slutt på driften i Belsen, sier Moxness.
 
Tillatelse til rein masse
Ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kommunen tillatelse til å bruke Belsen som et massedeponi for reint avfall. Det vil i korthet si jord og stein som ikke er forurensa. Asfalt og betong regnes ikke som rein masse og skal leveres på Bingsa; det samme gjelder selvsagt plast og anna boss. Jorda som dumpes skal heller ikke inneholde planter eller frø fra svartelista planter. 
Moxness, Breivik og Aarø har tidligere dokumentert med foto at det har blitt dumpa til dels store mengder betong og asfalt i Belsen. Ved synfaring på mandag så det langt bedre ut enn det har gjort tidligere – i alle fall på overflata:
– I fjor var det veldig mye asfalt, betong, plast og anna søppel her. Det er tydelig at kommunen har dekka over det aller meste med reinere masse, sier Moxness, mens Breivik og Aarø samstemmer.
 
Asfalt, betong og plast
Det er likevel ikke vanskelig å finne forurensa masse også i de øverste laga og de nyligste dumpinghaugene. Overalt finner vi små og store asfalt- og betongbiter, og det er heller ikke vanskelig å finne plastskrot i Belsen. Asfalt og betong finner vi også mer enn nok av i den delen av fyllinga som ligger på nedsida av hoppanlegget, og som gjerne omtales som Vasstranda deponi. 
 
Svartlistearter
At jordmassa ikke har vært fri for svartlistearter er også veldig tydelig: Både parkslirekne og lege- og japanpestrot finnes overalt i området, i tette kolonier, sammen med en rekke andre arter på svartelista. Dette er planter som ikke hører hjemme hos oss, og som myndighetene ønsker å utrydde fordi de brer seg fort og fortrenger den naturlige vegetasjonen.
– Parkslikreknen er nummer én på svartelista fordi den tar knekken på all annen vegetasjon og brer seg uhyggelig fort. Den brer seg gjennom røttene, som går mange meter ned i bakken, noe som gjør at det er veldig vanskelig å få has på den, forteller Moxness.
Noe spøkefullt, men med en dyster undertone, hevder Moxness at Belsen og Vasstranda-deponiet er nærmest som et svartlistereservat, med en enestående stor konsentrasjon av uønska arter. De fleste svartlistartene har spredd seg etter å ha blitt populære som hageplanter, og Moxness mener det ikke er tvil om at den høye tettheten av slike planter i dette området skyldes dumping av hageavfall.
 
Frykter avrenning til drikkevannet
En vesentlig bekymring for Miljøvernforbundet er mulig avrenning fra forurensa masse i Belsen og Vasstranda-deponiet og ut i drikkevannet i Brusdalsvannet. Mattilsynet var i vår på befaring i området og konkluderte med at ingen bekkeleier leder ut i Brusdalsvannet, fordi det ikke er naturlig helning den veien. Dette avviser Moxness:
– Mattilsynet var på befaring etter en tre uker lang tørkeperiode, så det var ikke rart at de ikke fant noen bekker. Jeg tok meg en tur etter noen dager med regn, og da fulgte jeg en bekk direkte fra nedsida av Belsen-området og ut i Brusdalsvannet. Vannet til denne bekken renner rett gjennom grunnen i Belsen, hevder han.
 
Bekk renner gjennom Belsen
Moxness viser hvordan det tidligere har blitt laget til en stein- og jordfylling rett bak Belsen for å tvinge elva som går der, til å ta en kurs vestover og vekk fra Brusdalsvannet. Problemet er bare, viser han, at med en gang det er litt vann i bekken, renner den over steinfyllingen og ned og under Belsen – før den altså renner videre og ned i Brusdalsvannet.
– I tillegg til at vi ikke vet hva slags forurensing bekken tar med seg på veien, er jeg også bekymra for at bekken kan grave ut fyllinga fra innsida og underminere den, sier Moxness.
Også grøftevannet langs veien på nedsida av Belsen, som kommunen har prøvd å lede vestover, mener Moxness renner under veien og ned i drikkevannet.
– Bare se her: den vestlige delen av grøfta er helt tørr, mens det samler seg opp en stor dam i øst. Det er fordi den østlige delen av grøfta heller feil vei. Som vi alle vet, kan ikke vann renne i oppoverbakke, og derfor må det i stedet renne under veien og ned mot Brusdalsvannet, hevder han.
 
Fant ukjent deponi
Enda mer alvorlig var funnet som Moxness gjorde da han fulgte bekken nedover mot vannet. Da han nærma seg Brusdalsvannet, dukka det nemlig opp en hittil ukjent forlengelse av Vasstranda-deponiet.
– Ikke mer enn ti meter fra elva som går ned i vannet, fant jeg en gammel søppelhaug som er minst fem meter høy. Den har til nå ikke vært kjent, sier Trygve Weidemann Moxness.
 
 

– Bare reine masser

– Det blir bare dumpa reine masser i Belsen, hevder virksomhetsleder for Veg, anlegg og park i Ålesund kommune.
Det har ikke lykkes Nytt i Uka å få svar på spørsmål om kommunens dumping av avfall i Belsen, men vi har fått tilsendt en e-post fra virksomhetsleder Oddvar Kongsvik i Ålesund kommunes avdeling for veg, anlegg og park. Dette er en e-post som kommunen sendte Miljøvernforbundet i fjor sommer.
I e-posten fra kommunen hevdes det at det bare tømmes reine masser i Belsen, i gjennomsnitt fem lastebiler for dagen. Det innrømmes samtidig at det ligger ureine masser fra tidligere, deriblant asfalt og betong, i området, men at dette stammer fra ei tid da det var mindre strenge krav til hva som var ureint. Videre innrømmes det at det kan forekomme biter av asfalt og betong også i de «reine» massene som dumpes i dag, fordi det er vanskelig å sortere ut alt som ikke er reint.
 
– Ingen avrenning
Når det gjelder faren for avrenning til Brusdalsvannet, hevdes det at at det ikke skjer noen avrenning i den retninga. Det hevdes også at massene som er deponert i all hovedsak er oppgravd veiareal, og at eventuell avrenning derfor ikke er annerledes enn avrenning til grunnvann fra vei.
At det finnes et større antall svartlisteplanter i området, bekreftes. Det blir påpekt at det er særlige utfordringer til bekjempelse av slike planter i nedslagsfeltet til Brusdaslvannet (fordi man må unngå avrenning av plantegifter), og at det derfor må utarbeides en egen plan for dette.
 
Siden 1974
Bruken av Belsen som massedeponi har foregått siden 1974, da kommunen overtok det som tidligere hadde vært et uttak for steinmasse til UFO Pukkverk. UFO var egentlig pålagt å dekke og stelle til området da de gav seg med steinsprenginga, men dette ble aldri gjort, og kommunen påtok seg til slutt ansvaret.
 
15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag