Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Ingen vet hva som skjuler seg her

Fra 1970 til 1984 ble det meste av avfallet i Ålesund kommune dumpet her i Gangstøvika ved Ellingsøyfjorden. Ingen vet med sikkerhet hva som ligger i fyllinga, og det er heller ikke utført undersøkelse på hvordan fyllinga har påvirket miljøet i Ellingsøyfjorden.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(22/11/2017)
Bildetekst:Virksomhetsleder Bjørn Skulstad og Ålesund kommune har startet opprydningen av deponiet i Gangstøvika.
 
. . .
 
– Vi skal huske at dette er et deponi, og det handler om avfall langt tilbake i tid. Det ligger i kortene at en hadde manglende kontroll den gangen. Det betyr igjen at vi ikke har god nok kontroll på det som ligger i fyllinga, sier virksomhetsleder i Ålesund kommune, Bjørn Skulstad.
Men nå starter arbeidet med å rydde opp på kommunens gamle bossplass. Kommunen har nå utarbeidet en omfattende plan for avslutning og opprydding i Gangstøvika.  
Allerede i 2006 krevde Fylkesmannen i Møre og Romsdal at Ålesund kommune laget en plan for å sikre den gamle bossfyllinga. Det gikk 11 år før kommunen laget planen. Rapporten avslører at Gangstøvika kan være en tikkende miljøbombe. 
– Det er sannsynlig at området i dagens situasjon utgjør en risiko for spredning av forurensning. Det skriver virksomhetsleder i Ålesund kommune, Per Oskar Slinning, i en rapport om forholdene i Gangstøvika.
Rapporten konkluderer med at en vet svært lite om forurensingen fra Gangstøvika, og kommunen foreslår en lang rekke omfattende tiltak for å hindre mer forurensing av Ellingsøyfjorden.
Rapporten konkluderer med at grunnen under toppdekket i fyllinga med all sannsynlighet er svært forurenset og at forurensningen er kompleks og sammensatt med mulig store innbyrdes variasjoner.
Fyllinga i Gangstøvika har heller ikke tett bunn, og sigevann fra fyllinga renner rett ut i fjordsystemet. 
To brønner ble etablert for noen år tilbake, men disse har gått tett og kommunen har derfor ikke fått tatt prøver av vannet. Nye brønner er etablert, men det er foreløpig ikke tatt nye analyseprøver.
Stormen Dagmar i 2011 førte også til store errosjonsskader på fyllinga, og gammelt boss kom til syne da sjøen vasket bort kanten av fyllinga.
 
Skal følges opp
– Vi har ennå ikke fått klare svar på hvor omfattende forurensingen fra Gangstøvika har vært. Men dette følges nå nøye opp. Vi har nå fått en rapport om forholdene rundt fyllinga, og det er grunn til å tro at det er tall i den rapporten som gjør at vi må reagere, sier Skulstad.
Nå skal fylkeskommunen godkjenne kommunens plan for opprydding. Arbeidet er svært omfattende og vil koste millionbeløp. 
Frykter du en skjult forurensing?
– Det er et godt spørsmål. En hadde et litt annet syn på forurensing på 70-tallet, og dette handler om avfall langt tilbake i tid. 
Men kommunesjefen er klar på at en går grundig til verks når en nå skal rydde opp i fyllinga.
– Vi skal på en måte kapsle inn hele fyllinga og sikre at dette deponiet ikke vil utgjøre noen trussel for miljøet i fremtiden. Dette er en viktig og prioritert oppgave i kommunen, sier Skulstad.
 
Omfattende tiltak for å sikre Ellingsøyfjorden
Nå har Ålesund kommune lagt frem en plan for å sikre at den gamle bossplassen ikke fører til ytterligere miljøforurensing. 
– Et viktig mål med denne avslutningsplanen er å legge til rette for at det kan skje en opprydding på det gamle deponiet og at en fremtidig utfylling i området kan skje på en god måte, skriver Per Oskar Slinning i sin rapport.
Tiltaksplanen følger prinsippet om at avfallet skal bli liggende mest mulig urørt på stedet, men at det sikres for å redusere risiko for eksponering og spredning, samt at det også gjøres mulig å overvåke utslippene fra området.

Avslutningsplanen inneholder følgende konkrete forslag til tiltak:

• Deponiet lukkes for tilsig av nedbør, overflatevann og innlekking fra fjellet.

• Overvann fra veggrøften, samt overflateavrenning fra ferdig tildekt fylling samt avrenning fra fjellsiden legges i rør og ledes via prøvetakningskum til Ellingsøyfjorden.

• Deponiet tettes mot inntrenging av sjø og utvasking av deponifoten med en tett membran på utsiden av eksisterende fyllingsfront, før videre tildekking og utfylling i fjorden med rene masser.

• Selve fyllingen røres minst mulig, men overflaten arronderes slik at det oppnås gunstige skråninger.

• Hele deponioverflaten dekkes av en gassdrenerende duk som leder gassen inn i oksidasjonsvinduer.

• Over den arronderte fyllingsoverflaten etableres tett overbygning med membran og dekke av metallrenset bunnaske overdekket med grus.

• Som toppdekke dekkes hele området med tett asfalt.

• Drensledninger legges i dekket over deponiet.

• Det etableres to pumpesumper for sigevann i størrelsesorden 3,5 til 4 m dype. Disse tenkes bygd som ordinære prefabrikkerte avløpspumpestasjoner med små våtoppstilte pumper. 

• Ny front mot Ellingsøyfjorden bygges som en sjeté i front med membran i mellomrommet mellom det gamle deponiet og sjeteen (moloen).

• Det opprettes sigevannsdrenering mellom deponiet og sjetévegg.

• Det fylles masser i mellomrommet for å redusere risiko for spredning av forurensning og utglidning av fyllingsfronten. Massene fra Aspøyvågen kan legges her om dette skulle bli valgt som lokasjon for strandkantdeponi.
 
 
 

Dette er Gangstøvika:

 
En kommunal søppelfylling som var i drift fra 1970 til 1985. I Gangstøvika ble det dumpet en rekke forskjellige typer avfall, husholdnings- og næringsavfall.

Deponiet hadde to egne «forbrenningsovner», og avfall ble jevnlig påtent og brent. Asken ble deretter dumpet i fyllinga. Det skal også være deponert båter og skipsvrak under havnivå i fyllinga.

Fyllinga dekker et område på 15.000 m2. Området var tidligere delvis sjø- og strandområde med holmer. Fyllinga er i betydelig grad bygget ut i sjøen mellom tidligere fastland og holmer, og en del av avfallsmassene kan tidvis ligge i kontakt med sjøvann. 

Totalt er det beregnet å være ca. 300-350.000 kubikkmeter i deponiet. Av dette er antatt minimum 50 prosent dekkmasser, rene masser, og stein, blant annet. Ca. 200.000 kubikkmeter er avfall. 
 
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag