Søkeord:  
Søk
Banner top 11.12.19

Frykter «bilbyen» forurenser drikkevannet

Ålesund kommune opererer med et mindre nedbørsfelt for Brusdalsvatnet enn Norsk institutt for vannforskning. Det utelatte arealet ligger i Fremmerholen og omfatter store deler av «bilbyen».

Aktuelt
Tekst Kenneth Kamp   
(29/11/2017)
Bildetekst: Lederen for Norges Miljøvernforbund i Møre og Romsdal, Trygve Moxness, synes det er skandaløst at Ålesund kommune har tillatt at ”bilbyen” har fått vokse fram innafor nedbørsområdet til Brusdalsvatnet – og attpåtil opererer med en feil og villedende nedbørsgrense i arealplankarta.
 
. . .
 
Det er Norges Miljøvernforbund som har avdekka at nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet er mindre på karta som Ålesund kommune opererer med enn på karta til Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Helt spesifikt er det et større område nordvest for vannet som er kutta bort fra nedbørsfeltet på kartet til kommunen. Området omfatter store deler av Fremmerholen, deriblant det meste av «bilbyen».
Teamleder for vann og avløp i Ålesund kommune, Bjørn Skulstad, forklarer forskjellen med at det området som kommunens nettbaserte kart viser, ikke er nedbørsfeltet, men det området som omfattes av Brusdalsskjønnet.
I utgangspunktet skulle hele nedbørsfeltet inngå i Brusdalskjønnet, men en del av Fremmerholen ble tatt ut av skjønnet fordi det allerede var relativt tett bebygd, hevder Skulstad. 
 
Brusdalsskjønnet
Brusdalsskjønnet var to rettsavgjørelser fra 1971 og 1972 som avgjorde erstatningsnivået til de eiendommene som lå innenfor nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet da det ble bestemt at dette skulle bli hoveddrikkevannskilde for byen. Erstatninga skulle kompensere for at tomteeierne fikk innskrenka handlingsrom som følge av de servituttene (krava) som Helsedirektoratet stilte for å godkjenne drikkevannskilda. Ikke alle tomteeierne godtok den første dommen, kalt underskjønnet; disse fikk saka avgjort gjennom et overskjønn. 
 
Feil nedbørsgrense
I forbindelse med at Norges Miljøvernforbund har undersøkt avrenningsforholda til Brusdalsvannet fra de gamle deponiene i Belsen og langs Vasstranda, ble det oppdaga at kommunens kart viste et nedbørsfelt som var linjalbeint på vestsida, gjennom Fremmerholen. En slik nedbørsgrense er temmmelig naturstridig, og de undersøkte derfor saka nærmere. Da viste det seg at NIVA har en helt annen nedbørsgrense i dette området.
På kartet som Ålesund kommune opererer med, går nedbørsfeltet til Brusdalsvannet beint nordover gjennom Porsevegen, mens kartet til Niva viser at det går skrått nordvestover mot Ytterholen. Det innebærer at store deler av bilbyen, mange nyere privathus, hele sørvisbygget til IKEA og deler av parkeringsplassen til Jula faller innafor nedbørsfeltet.
Bjørn Skulstad antar at man ved en feil har brukt skjønnsområde-koordinatene til å vise nedbørsfeltet på kommunens internett-kart.
 
Aktivitetsbegrensninger
Ifølge servituttene fra Helsedirektoratet er det ikke tillatt med nybygging innenfor en 100-meterssone fra vannet, og det skal ikke være mer enn ett hus per ti mål i nedbørsfeltet utenfor denne grensa. Det er heller ikke tillatt å etablere industriproduksjon innenfor nedbørsfeltet.
I skjønnet defineres det et område på 250 mål som unntas fra servituttene skjønnet. Her tillates det boligbygging og lite forurensende industri, på betingelse av at overflatevann, avløpsvann og kloakk ledes vekk fra nedbørsfeltet. Dette området ligger i et belte langs den vestlige enden av Brusdalsvatnet og øst for det området som ligger innafor nedbørsfeltet, men utafor skjønnet.
Videre presiseres det i servituttene at det ikke er tillatt med bevertningssteder eller hoteller innenfor nedbørsområdet, og heller ikke oljeanlegg eller bensinstasjoner. Disse bestemmelsen gjelder altså hele nedbørsområdet, ikke bare det som dekkes av skjønnet.
Det befinner seg minst én bensin- og dieselpumpe hos en av bilforretningene innafor nedbørsområdet.
 
Hvorfor unntatt?
På spørsmål om hvor det går fram at det aktuelle trekantarealet i Fremmerholen skulle være unntatt fra skjønnet, har ikke Skulstad noe svar. Det han vet, sier han, er at det allerede var såpass «urbant» bebygd at det ville ha blitt altfor dyrt for kommunen å inkludere dette området i skjønnet.
Skulstad har heller ikke svar på hvorfor det ikke er nedlagt noen restriksjoner på aktiviteten innafor denne trekanten, og hvorfor man har tillatt framveksten av en hel «by» av bilforretninger- og verksteder innafor nedbørsfeltet for drikkevannskilda.
 
 

Sjokkert over kartlureri 

– Ålesund kommune lurer innbyggerne sine, sier fylkeslederen for Norges Miljøvernforbund.
Trygve Moxness, lederen for Norges Miljøvernforbund i Møre og Romsdal, er sjokkert over at Ålesund kommune har tillatt utbygging av «bilbyen» innafor nedbørsfeltet for kommunens drikkevannskilde. 
– «Bilbyen» skulle aldri ha vært der den er. Drikkevannet vårt er hellig, og ingen kommune med vettet i behold anlegger et industriområde rett ovenfor drikkevnnet sitt, sier han.
At kommunen attpåtil har en feil i kartløsninga si som gjør at nedbørsfeltet framstår som mindre enn det er, synes han også er svært ille:
– Kommunen lurer innbyggerne sine med dette kartet, og dermed bryter de også miljøinformasjonsplikta si. Når kommunen gir inntrykk av at nedbørsfeltet er mindre enn det er, tilrettelegger de for forurensning, fordi folk ikke tenker at det er så farlig. Derfor må kommunen rette opp karta sine umiddelbart, krever Trygve Moxness.
 15 SISTE
  11. desember 2019
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag