Søkeord:  
Søk
Banner top 20.11.19

Politikerne vil ha Borgundfjordtunnel

Et flertall av gruppelederne i de politiske partiene i Ålesund sier ja til Borgundfjord-tunnelen. Både Statens vegvesen, fylkesmannen. Dersom parti-gruppene følger gruppelederne sine, vil det være et stort flertall for Borgundfjordtunnelen. De store partiene sier ja, de små sier nei.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(12/09/2018)
Bildetekst: Hans-Peter Kaaresen i Bytunnelen AS er glad for støtten fra politikerne i Ålesund. Han tror lokalpolitikernes støtte vil gjøre det mulig å få sentrale myndigheter med på prosjektet, til tross for at Statens vegvesen og fylkesmannen er mot.
 
. . . 
 
 
– Dette er veldig hyggelig. Jeg mener at dette er helt i tråd med den miljøpolitikken som skal føres i Norge. Borgundfjordtunnelen vil få ned bilbruken. Dessuten er det lite som tyder på at det offentlige kan bidra til å løse trafikkutfordringene i Ålesund på kort sikt. Nytt løp i Blindheimstunnelen er langt opp og frem. Dersom Møreaksen blir realisert, vil det ikke være offentlige kroner til store veiprosjekt her i regionen på flere tiår, sier styreleder Hans-Peter Kaaresen i Bytunnelen AS.
Dersom partiene stiller seg bak gruppelederne, betyr det at 40 representanter vil si ja til  Borgundfjordtunnelen, mens ni representanter ville sagt nei.
– Jeg regner med at administrasjonen i Ålesund at signala fra politikerne som ønsker en slik tunnel, og bidrar til at prosessen går raskt og smidig fremover, sier Kaaresen.
Han mener at Ålesund kommune har en meget viktig rolle i realiseringen av den private tunnelen.
– Dersom kommunens administrasjon er like velvillig som da vi bygde Akslatunnelen, så går dette bra. Den gang fikk vi utrolig mye god hjelp i Ålesund, selv om vegvesenet motarbeidet også det prosjektet, sier Kaaresen.
 
Sliter med vegvesenet og fylkesmannen
– Hvor alvorlig er det at Statens vegvesen og fylkesmannen sier nei til Borgundfjordtunnelen?
– Jeg mener at de ikke utfører den jobben de skal gjøre. De gjør seg selv til politikere. De skal ta mot direktiv fra politikerne, og ikke bestemme selv. Statens vegvesen og fylkesmannen driver direkte motarbeiding av prosjektet, sier Kaaresen.
Han er trygg på at en skal få realisert tunnelen uten støtte fra disse partene.
Nå er vi midt i detalj-reguleringen av de berørte områdene. I tiden frem til nyttår skal det utarbeides trafikkmålinger som vil gi viktig informasjon i det videre arbeidet. Det er nye Ålesund som skal utføre målingene, som også skal brukes i planleggingen av den nye felles storkommunen.
– Har dere fått signal fra den nye samferdselsministeren?
– Nei. Dale har ikke varmet opp stolen sin ennå. Dessuten skal vi få litt flere tall på bordet, før vi går til departementet. Men vi var i kontakt med den avgående ministeren, og han var svært positiv til prosjektet, sier Kaaresen.
I Sula har både politikerne og næringslivet sagt et klart ja til Borgundfjordtunnelen.
 
Uenig om trafikktall
Ifølge Kaaresen skal Borgundfjordtunnelen ta mot i snitt 5000-6000 biler i døgnet. Statens vegvesen bruker 11.500 i sine beregninger. Følger en vegvesenet sine beregninger, vil det være helt urealistisk å bygge tunnelen. Er trafikken over 10.000 biler i døgnet, stiller myndighetene krav til to tunnelløp. Mellom 8000-10000 biler i døgnet, er det krav til en egen rømmingstunnel.
Med en trafikk under 8000 biler er det tilstrekkelig med en trefeltsløp, med krabbefelt i stigningene.
– Det er viktig å huske at dette er et rent privat prosjekt. Dersom vi skulle komme over døgntall på 8000, noe jeg ikke tror, så kan vi iverksette reguleringer i trafikken. Det kan være å øke bompengesatsene slik at flere velger å kjøre rundt. Uansett vil tunnelen avlaste og løse køproblemene ved Vegsundbroa, Blindheim, Spjelkavik og Moa-området, sier Kaaresen.  
Borgundfjordtunnelen er kostnadsregnet til cirka to milliarder kroner. Utbyggerne ser for seg en pris på 30-50 kroner pr. passering.  Kaaresen håper at reguleringsarbeidet er ferdig i løpet av 2018.  Dersom alt går etter planen kan en forvente byggestart i 2020.
En nettside som heter «Vi som ønsker Borgundfjordtunnelen» har i løpet av kort tid fått 1200 følgere på facebook
 
 
Alvhild Aspelund Bjørge, V: JA 
Jeg er for Borgundfjordtunnelen fordi den vil redusere trafikktrykket i indre bydel. Den vil gi grunnlag for et bedre kollektivtilbud. Den er nødvendig for gjennomføringen av Hafast og den regionbyggingen vi ønsker for fremtiden. Den er privatfinansiert og konkurrerer ikke med andre veiprosjekt.
 
Øystein Tvedt, H: JA
Personlig er jeg absolutt for en løsning som kan avhjelpe de stadig økende bilkøene vi har i og rundt Ålesund.  Da er nok Borgundfjordtunnelen et veiprosjekt som i stor grad kan løse disse problemene innen relativt kort tid. Derfor er jeg for Borgundfjordtunnelen.   Hovedargumentet for mitt standpunkt er ganske enkelt at altfor stor andel av dagens trafikk til og fra Sula går gjennom flaskehalsen Vegsund – Blindheim – Moa.  
En tunnelforbindelse Veddevika – Gåseidvika vil klart avlaste denne flaskehalsen.  Begrunnelsen er ikke bare den store tidsmessige besparelsen, men sambandet vil også spare miljøet svært mye fordi antall kjørte kilometer vil redusere dagens bilbruk i stor grad. Dette er også i tråd med regjeringens klimamål i «Parisavtalen». 
 
Geir Stenseth, Frp: JA
Fremskrittspartiet har støttet opp om Borgundfjordtunnelen siden den ble lansert. Vi ser den som et viktig tiltak for å begrense trafikken over Blindheim – Moa-området. Borgundfjordtunnelen er en privat løsning som ikke skal ha tilskudd hverken fra stat, fylke eller kommune. Så lenge det finnes omkjøring over Vegsundet som i dag, så er finansieringsløsningen akseptabel for FrP.  Planene om Borgundfjordtunnelen er tidligere blitt formidlet til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ved flere anledninger, sist under Fremskrittspartiets landsmøte i vår. Han uttalte at så lenge statlige bevilgninger ikke var en forutsetning, hadde han ingen innvendinger til prosjektet. Jeg vil tro at holdningen er den samme fra den nye samferdselsministeren, Jon Georg Dale.
 
Randi Asbjørnsen, Ålesundslista: JA
Ålesundslista støtter selvfølgelig Borgundfjordtunnelen. Vi ønsker utvikling for byen, og dette er et viktig tiltak som vil lette trafikken til og fra Sula, lette trafikken gjennom Spjelkavik. Og ikke minst, det koster ikke Ålesund kommune, Statens vegvesen eller Møre og Romsdal fylkeskommune ett øre!
 
Svein Rune Johannessen,  Ap: JA
Jeg er positiv til Borgundfjordtunnelen. Det er nedlagt mye positivt arbeid her. Tunnelen vil binde Sula og Ålesund tettere sammen, og vi vet at svært mange i Sula har sitt arbeid i Ålesund. Tunnelen vil være viktig i en slik sammenheng. Samtidig må vi ta på alvor innsigelsene som er kommer fra fylkesmann, fylkeskommune og Statens vegvesen. Disse innsigelsene må det ryddes opp i. Det er også viktig at arbeidet med klima-, areal- og transportplanen har kommet så langt at vi har gode analyser i forhold til hvordan vi skal nå nullvekstmålet i biltransport. Når innsigelsene er ryddet av veien, burde det ligge til rette for realisering av Borgundfjordtunnelen.
 
Kirsti Dale, Uavhengig: NEI
Jeg er imot. Grunner er at det blir altfor store inngrep i landskapet. Dette gjelder spesielt i Gåseidevika og oppe ved gamlevegen på Gåseid.  I Gåseidevika blir det en enorm trafikkmaskin som kommer til å legge under seg store deler av eiendommene i området, både private eiendommer og deler av småbåthavna sin eiendom.  Oppe på gamlevegen må fem, seks hus rett og slett rives.
Den neste grunnen er at Langevågsbåten er en hurtig og god måte å komme seg til byen på for de som bor i Langevåg og Sula. Vi snakker om de som jobber i byen, og skoleelever som går på Fagerlia, Ålesund videregående, både Volsdalsberga og Latinskolen og Akademiet. Og selvfølgelig er den bra for oss som bor i byen og skal til Langevåg og Sula. Turen over fjorden tar sju minutter!
 
Jarle Hauge Steffensen, MDG: NEI
Min klare holdning er at jeg er veldig skeptisk til Borgundfjordtunnelen. Jeg ønsker uansett å avvente til klima-, areal- og transportplanen er klar, men mener at denne tunnelen strider mot nullvekstmålet og vil generere mer trafikk inn mot campus og sentrum. Dette synet støtter Statens vegvesen og fylkesmannen. Jeg ser absolutt poenget med sparte kilometer og kø rundt Vegsund/Blindheim, men vil ha mer dokumentasjon på dette. Veldig mange av dem som tar bil er jeg redd for likevel vil kjøre rundt for å gjøre ærend på Moa.  Dyp tunnel under sjøen er uansett en dårligere miljøløsning enn bru. Jeg ønsker heller ikke å berøre friluftsområdene rundt Veddemarka.  Miljøpartiet De Grønne ønsker at vi heller ser på mulighetene som ligger i elektriske og autonome båter, og vil heller bruke sjøveien til persontransport til campus og sentrum. 
 
Anders Lindbeck, SV: NEI 
Slik saken står i dag er jeg skeptisk til Borgundfjordtunnelen. Det er det flere grunner til. Den må inngå i en større helhet. Derfor er det helt nødvendig med en helhetlig klima- og transportplan før man eventuelt setter i gang med en ny tunnel. Jeg synes også vi skal prioritere de viktigste prosjektene først, og i forhold til Ålesund sine utfordringer er bypakken et mye viktigere prosjekt. I utgangspunktet er jeg også skeptisk til flere undersjøiske tunneler på grunn av sikkerhet og klima. I stedet for nye bompengeprosjekt bør det satses på gode kollektivløsninger som bidrar til å nå målene vi satt oss om at færre skal kjøre bil og flere gå, sykle og bruke kollektiv. 
 
Tore Johan Øvstebø, Krf: NEI
Jeg er i sterk tvil om Borgundfjordtunnelen er et godt grep, siden tunnelen trolig vil generere mer biltrafikk inn mot Ålesund sentrum. Men her må vi ha mer dokumentasjon før vi lander endelig. 
Jeg er helt enig i at en fremtidig Borgundfjordtunnel vil avlaste Blindheimstunnelen og bidra til å styrke nord/sør-aksen i regionen, men vi må ikke glemme at det allerede er lagt inn en milliard fra staten til nytt løp i Blindheimstunnelen – i perioden 2024-2029. 
Før vi kan vedta bygging av fjordkryssing mellom Gåseid og Vedde må vi etter min mening ha kommet lenger i arbeidet med en helhetlig klima-, areal- og transportplan for ålesundsregionen. Dessuten haster det veldig å få bypakke Ålesund trinn 1 vedtatt i fylkesting og storting.

 

Fakta om Borgundfjordtunnelen

Bytunnelen AS, stiftet 10. april 2008. 100 prosent eid av Næringsforeningen på Sunnmøre. Ønsker å bygge tunnel under Borgundfjorden fra Gåseidvika til Vedde. Lengde 6,5 kilometer. Skal også bygge Veddemarkstunnelen fra Vedde til Mauseidvåg. Lengde 2,8 kilometer. 
Estimert kostnad rundt 2 milliarder kroner. Foreventet trafikk 5000-6000 biler i snitt i døgnet. Prosjektet er 100 prosent privat, og skal ikke motta offentlige veimidler. Antatt byggetid: 30 måneder.  
 
 
 
 
 
 
 
 15 SISTE
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag