Søkeord:  
Søk
Banner top 20.11.19

Føler oss fullstendig overkjørt

–Vi har en følelse av å ha fått et tankanlegg inn i hagen vår. Det er veldig frustrerende, og hele prosessen virker utrolig uryddig. Det sier Arvid Almås som har fått en cirka 20 meter høy tank rett foran huset sitt.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad   
Foto Øyvind Johan Heggstad   
(09/10/2018)
Bildtekst: Ekteparet Almås i Skarbøvik føler at de har fått et tankanlegg i hagen sin. De mener at naboene ikke ble hørt før tankene kom opp.  
 
. . . 
 
 
 – Vi føler virkelig at tankanlegget har flyttet opp til oss. Vi ser rett inn i tanken.  Dette er veldig frustrerende, og vi føler oss utrygge. De kan si hva de vil om innholdet i tanken, men de kan ikke ta fra oss følelsen av utrygghet, sier Almås.
I sommer satte Bunker Oil opp fire nye tanker ved sitt anlegg i Skarbøvik. Tre av tankene som er satt opp, kan lagre 6.200 kubikkmeter med drivstoff. En tank har plass til 1000 kubikkmeter. Kapasiteten på området til Bunker Oil blir tredoblet. Totalkapasitet på ferdig anlegg er 29 700 m3 med brannfarlig vare i kategori diesel og fyringsoljer.
Bunker Oil AS fikk igjennom reguleringsplan for området, men har siden oppført tankene uten byggetillatelse. Tiltaket krever også en rekke andre godkjenninger ettersom anlegget kan medføre fare eller særlig ulempe.  Blant annet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
– Vi som er naboer ble ikke varslet. Plutselig en dag så jeg i avisa om en høring angående nye tanker på anlegget. Vi skrev til kommunen og varslet at vi ikke ønsket dette. Vi følte oss utrygge. Men vi hørte ikke noe mer fra kommunen. Nabovarselet kom etter tankene, og da blir det vanskelig å protestere, sier Almås.
 
Gikk ned til Bunker Oil
Almås forteller at han forsøkte å få informasjon fra Bunker Oil. 
– Da de drev med graving og skyting, gikk jeg ned for å få informasjon. Det eneste jeg fikk vite var at de hadde tenkt å sette opp fire nye tanker. Jeg så tegningene ligge på bordet. De ble fort ryddet vekk av ledelsen i Bunker Oil med en krass beskjed om at de fikk jeg ikke se, forteller Almås. 
Naboene er redde for hva som kan skje dersom det oppstår en ulykke på området. 
–Det kan være en trafikkulykke, en brann. Vi er ikke komfortable med situasjonen, og dessuten har eiendommene våre blitt kraftig forringet som følge av utbyggingen, sier Almås.
 
Tror ikke tankene blir fjernet
– Vi forstår at de fire tankene aldri kommer til å bli fjernet. Bunker Oil går ut og skryter av hvor mye de selger, og hvor miljøvennlig det er. Men det er en bakside av virksomheten, og det rammer oss. Jeg mener det er dypt urettferdig at vi må selge husene våre med store tap fordi Bunker Oil har fått ekspandere på grunn av elendig byplanlegging. 
Almås mener at det i utgangspunktet er riv ruskende galt å plassere et tankanlegg så nær en bykjerne. Det har vært flere ulykker i tankanlegg verden over, med store konsekvenser.
– Vi ønsker kompensasjon eller at huset vårt blir innløst, så kan Bunker Oil gjøre hva de vil med det. Vi som tredjepart skal ikke sitte med regningen for at Bunker Oil skal tjene penger, sier han. 
Almås mener at Bunker Oil burde gå i dialog med naboene.
– De har tatt seg til rette, unnlatt å følge lover og regler. Og nå står tankene der. De bør med en gang komme med dialog, ellers blir det aldri ro.  Løsningen er at vi kan flytte fra området uten å bli ruinert. Det har vært mangel på informasjon fra dag én. Hele saken er rett og slett sjokkerende, mener Almås.
Almås mener også at kommunen har sviktet sitt ansvar. 
– De har akseptert dette. Kommunen burde sett galskapen i prosjektet, og stoppet det, sier naboen til anlegget.
 
 

Satt opp tankene ulovlig

– Vi mener at rettighetene til naboene ikke er ivaretatt i denne saken. Både når det gjelder byggesøknad for tankene og med tanke på krav som stilles til bedriften etter brann- og eksplosjonsvernloven, skal en ha muligheter til å klage på vedtaket før tankene blir satt opp. De ordinære prosessene i en byggesak er ikke fulgt her, sier advokatfullmektig i Advocator, Elisabeth Voldsund. Hun bistår Almås i saken mot Bunker Oil.
Voldsund frykter at det er flere forhold som ikke er på plass i denne saken. 
– Vi har klaget på kommunens byggetillatelse og har krevd at anlegget ikke blir tatt i bruk før klagesaken til vår klient er avgjort. Vi har også rettet henvendelser for å undersøke om nødvendige tillatelser etter forurensningsloven er på plass, samt til myndighet etter drivstoffanleggloven, sier Voldsund.
 
DSB har heller ikke gitt tillatelse
Advokaten mener også at de nødvendige tillatelsene fra DSB heller ikke er på plass. 
– Når en setter opp slike tanker, må en ha såkalt samtykke fra DSB.  Så langt vi kan se har heller ikke de gitt tillatelse til prosjektet.  Det eneste vi registrerer er at DSB nå har saken ute på høring! Lenge etter at tankene kom på plass, sier hun.
De vil nå be om en avklaring fra DSB om deres rolle i saken. 
– Vi vet ikke hvorfor DSB aldri fikk denne søknaden på sitt bord før tankene kom. Vi har bedt om dokumentasjon fra DSB. For oss kan det virke som Bunker Oil ikke er klar over reglene. Det fremstår som veldig uklart for oss hva som har skjedd i denne saken før tankene kom på plass, sier Voldsund. 
 
Endret på risikosonene
12. august 2016 utførte Lloyds en risikoanalyse for området. Huset til Arvid Almås lå da godt innenfor det som anses som risikosone man kun skal oppholde seg i kortere tid. 
I forbindelse med omreguleringen av området nå i høst fra småindustri til tankanlegg, ble risikosonene krympet, slik at Almås sitt hus som ligger 45 meter fra tanken, nå er utenfor risikosonene. 
Årsaken til dette skal være at Bunker Oil har fått slukkeutstyr på kaia, og en betongkant på kaia for eventuelt å fange opp søl før det lekker i sjøen.
– En kan jo stille seg spørsmål rundt hva konsekvensene vil bli ved en eventuell ulykke for bolighusene som ligger så nærme. Dersom en av tankene skulle eksplodere eller ta fyr, hjelper disse risikotiltakene svært lite. Virksomheten det er snakk om, er det man kaller for storulykkevirksomhet. Det stilles da særlige krav til informasjon til befolkningen rundt og forholdsregler ved en eventuell ulykke.  Under planleggingen av slik virksomhet skal det innhentes og vektlegges uttalelser fra befolkningen i området rundt, sier Voldstad. 
 
Vurdere å bøtelegge Bunke Oil
Ålesund kommune mener at Bunker Oil i Skarbøvik førte opp fire nye tanker uten tillatelse, og at oppføringen av tankene i Skarbøvik er å anse som ulovlig byggearbeid.  Kommunen truer også med å bøtelegge selskapet.
– Selskapet kan risikere en straffereaksjon fra kommunen fordi tankene ble satt opp før det ble gitt tillatelse. Denne saken skal vi se på uavhengig av søknaden.  Selve byggesøknaden ble vurdert utfra plangrunnlaget. Vi gjorde vedtak om å godkjenne tankanlegget den 5. september, lenge etter at tankene var på plass. Men vi vurderer sanksjoner, sier Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune. 
Nabovarselet om utvidelse av tankanlegget ble sendt ut 17. august.  Det betyr at naboene ikke har hatt reell muligheten til å komme med sine innsigelser.
– Vi mener at overtredelsen i dette tilfellet er forsettlig eller uaktsom fordi søknadsplikten burde ha blitt sjekket opp i forkant av arbeidet som er utført, sier Lundanes.
– Naboene mener at Ålesund kommune har sviktet når de har tillatt en utvidelse av anlegget. Hva er din kommentar til det?
– Her har det vært en pågående reguleringssak og saken er grundig belyst etter vår mening. Naboene må få lov å hevde at de ikke er hørt. I denne saken er det kjørt en ordinær reguleringsprosess, der alle har hatt mulighet til å komme til orde.  Den reguleringsplanen som tillot tankanlegg ble nylig vedtatt, sier Lundanes.
Området var tidligere regulert til småindustri.
– I omregulering er det tatt hensyn til alle sikkerhetssoner. Det har vært en omfattende prosess der også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert saken, sier Lundanes.
Han opplyser at Bunker Oil må søke DSB om de nødvendige tillatelser for lagring av denne type stoff og mengde. 
 
 
 
Bunker Oil:

– Vi har gjort alt som vi skal

Bunker Oil mener de har gjort alt rett i forbindelse med oppsetting av de fire tankene. Operasjonssjef Ove Rørvik avviser at firmaet har «tatt seg til rette».
– Vi har arbeidet over ett år med omregulering av området, med tanke på å etablere nye tanker. Det var først etter at tankene var på plass at vi fikk reaksjoner. Vi mener vi kan tilbakevise alle påstander fra naboene, og vi venter i disse dager på den siste godkjennelsen fra DSB, sier Rørvik.
– Men nabovarselet ble vitterlig sendt etter at tankene var på plass.
– Det er litt spesielt dette, men helt vanlig å gjøre. Man søker om å etablere en oppsamlingsplass. For å få til dette, måtte vi gjennom en omregulering. I den forbindelse ble alle naboer varslet og fikk anledning til å uttale seg. Det ligger i saken at det skulle etableres en tankpark. Så er det DSB som må gi samtykke til å bruke parken. Det kan de gjøre etter at saken har vært på høring, sier Rørvik.
– Men nabovarselet kom etter tankene!
– Ja. Det ble slik at kommunen måtte tenke seg om, og etter hvert krevde de byggeløyve. Så da søkte vi om byggeløyve selv om tankene var på plass. Ingen kan være overrasket over at det ble satt opp tanker her, sier Rørvik.
Både politi, brann, miljømyndighet, kommune og naboer får muligheten til å levere høringsuttalelse til DSB.
Rørvik mener de har vært imøtekommende med naboene.
– De ba om et møte, og fikk et møte. Her ble spørsmålet om kompensasjon diskutert. Vi har avslått kravet, men kunne være med på å beplante området eller andre tiltak. Vi ønsker ikke noen nye møter der kompensasjon er temaet. Den saken er avgjort. Men naboene er hjertelig velkommen til å diskutere andre spørsmål med oss. Min dør er åpen, sier Rørvik
– Men de er også bekymret for sikkerheten ved anlegget, og hva som kan skje ved en brann eller eksplosjon.
– Vi har risikovurderinger, og vi har gjort forbedringer i utformingen av anlegget for å få gode såkalte risikokurver. Det er laget foldere til naboer i nærheten av anlegget som forklarer hva vi driver med, disse har vært delt ut før og vil bli justert i forhold til det nye anlegget. Dette er et tipp topp moderne anlegg der sikkerheten er ivaretatt. De gangene slike anlegg har hatt brann, så har det vært enten ulovlig lagring, feil-lagring eller at prosedyrer ikke er fulgt. Vi skal lagre diesel som har et flammepunkt på 60 grader. Sikkerheten vil bli god, sier Rørvik.
Når det gjelder utsikten som familien Almås har mistet, sier Rørvik følgende.
– Utsikt er ikke noe man eier. Området er regulert til industri, og det er rett at de taper litt utsikt. Men det kunne vært mye verre. Utsiktstapet er marginalt, mener Rørvik.
 
 15 SISTE
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
  Spreke små på tur
  Kokkekamp med stort en...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag