Søkeord:  
Søk
Banner top 04.12.19

– En ansvarsfraskrivelse uten sidestykke

- Helseminister Bent Høie erkjenner ikke problemet i det hele tatt. Jeg er svært skuffet over svaret han har gitt. Nå må innbyggerne også komme på bana og hjelpe oss i kampen for sjukehusa. Det sier fylkesordførerkandidat og stortingsrepresentant Tove-Lise Torve fra Arbeiderpartiet.

Aktuelt
Tekst Øyvind Johan Heggstad/Maria Nerhus   
(08/01/2019)
Bildetekst: Mandag var det stormøte på Sjøholt i samband med forslaget om å legge ned psykiatrisk sengepost ved DPS Sjøholt. Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve fra Arbeiderpartiet går kraftig ut mot helseminister Bent Høie, og mener at han ikke har erkjent de økonomiske utfordringene helseforetakene har. (Foto: Bygdebladet)
 
. . .
 
 
Helse Møre og Romsdal skal kutte 200 årsverk. Denne uka ble det kjent at ett av forslagene innebærer å legge ned 12 sengeplasser ved distriktpsykiatrisk senter på Sjøholt. Nedbemanninga på 200 årsverk skal ha økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2019.  
Rett før jul spurte Torve helseministeren hva kan regjeringen bidra med av ekstraordinære tiltak for å avhjelpe den kritiske økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Hun lurte også på om statsråden vurderer å styrke helseforetakets økonomi i forbindelse med revidert statsbudsjett?
Svaret fra Høie var skuffende lesning for Torve.

Helse- og omsorgsdepartementet forholder seg til Helse Midt-Norge, som rapporterer på status for sine helseforetak. Helse Møre og Romsdal har over flere år brukt mer penger enn de økonomiske rammene fra Helse Midt-Norge har gitt rom for. Vedvarende underskudd i Helse Møre og Romsdal utgjør et problem også for de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge. Det er styrets oppgave å påse at driften av helseforetaket skjer innenfor de økonomiske rammer som har satt. Jeg har merket meg at styret i Helse Møre og Romsdal nå har stilt nye og strenge krav om å gjøre noe med overforbruket i foretaket
Regjeringen har styrket budsjettene til sykehusene årlig siden 2014, og for 2019 styrker vi sykehusbudsjettene totalt med 1 350 mill. kroner. Det er Helse Midt-Norge som har ansvar for å fordele de økonomiske rammene fra staten på det enkelte helseforetak i regionen. Jeg har ingen planer om å endre på dette. 
(Utdrag fra Bent Høies svar)

– Her peker Høie på at alt ansvaret ligger på helseforetaket. Det er en stor ansvarsfraskrievlse fra ministerens side. Det er naivt av helseministeren å tro at Helse Møre og Romsdal, som har kuttet så mye over tid, i tillegg skal kutte 200 årsverk uten at en rammer pasientene, sier Torve.
Hun er oppgitt over ministerens svar.
– Regjeringene må rett og slett forstå at sjukehussektoren er underfinansiert. Den erkjennelsen har ikke gått inn hos Bent Høie, sier Torve.
Torve sier at hun har sympati med de lokale stortingspolitikerne fra regjeringspartiene.
– Jeg har litt vondt av de lokale stortingsrepresentantene. De er satt sjakk matt, og tør ikke stå opp mot sin egen regjering og kreve mer penger.  
– 24.januar er det ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal. Hva mener du foretaket bør gjøre frem til denne datoen?
– Styret og ledelsen har ikke andre muligheter enn å forholde seg til rammene de har. De må være svært krevende å være styremedlem i et så underfinansiert foretak. 
– Nå må faktisk innbyggerne i Møre og Romsdal reise seg i protest. Det må komme et innbyggerinitiativ. Regjeringen har råd til titalls milliarder i skattelette til de rikeste i Norge, men vi har ikke råd til gode sjukehustjenester. Det er galt, sier Torve.
– Jeg har et lite håp om at regjeringen tar til vettet og kommer med mer penger i revidert budsjett i mai. Arbeiderpartiet har hvert år lagt inn 1,5 til 2 milliarder mer til sjukehusa enn regjeringen, sier Torve.
 
Av Øyvind Johan Heggstad 
 
 

Fryktar at liv kan gå tapt 

 
– Om liv kan gå tapt, veit eg ikkje. Men både pasientar og pårørande er fortvila i ein slik situasjon, og vi veit jo at det hender at det går ut over liv.
 
Dette svarar Anna Margrethe Drægebø Moe, fylkesleiar i Mental  Helse Møre og Romsdal. Spørsmålet er om ho fryktar for liv etter at det vart kjend at Helse Møre og Romsdal HF skal kutte 200 stillingar i helseføretaket, og ei nedlegging av 12 sengeplassar ved Distriktpsykiatrisk senter på Sjøholt står på kuttlista. 
– Det er ikkje haldbart at kutta skal gå utover pasientar. Vi må stå opp for dei som treng det mest,  seier Drægebø Moe.
Ho meiner at den viktigaste jobben til Mental Helse no blir å vise kor stort behov, og kor viktig døgnplassane på Sjøholt er.
– Generelt innan psykiatrien er det viktig å få hjelp raskt. Ikkje berre for dei sjuke,  men og for dei pårørande, seier ho. 
 
Går ut over tryggleiken
– Vi som arbeider her, meiner at det vil gå ut over tryggleiken til mange pasientar om ein kuttar 12 sengeplassar. I verste fall fryktar vi at liv kan gå tapt, seier Sigbjørn  Ramsvik. Han er vernepleier ved DPS Sjøholt.
Ramsvik er klar på at det vert eit redusert tilbod til ei utsett pasientgruppe, dersom styret vedtek å kutte.
– Vi driv mykje med utgreiingar av pasientar, vi arbeider med å tilpasse rett medisinering til pasientar. Då er det avgjerande å ha dei inne til observasjon over tid. Mange av dei som kjem hit kan også vere i ei livskrise som de treng hjelp , seier Ramsvik
Han har forståing for at klinikkleiarane må kome med forslag til kutt.
– Dei er pålagde å gjere ein jobb.  Men vi meiner det finst pengar i Helse Midt-Noreg til å sikre drifta. Vi har allereie kutta frå 16-12 døgnplassar før, og det er ikkje forsvarleg å kutte meir, seier Ramsvik. 
– Eg vart veldig overraska og sjokkert over å høyre om at sengeposten på  DPS Sjøholt kan bli lagt ned, og det i ei teneste som allereie har mykje ventetid, fortel  Anna Margrethe Drægebø Moe 
– Ventetida er slitsom og krevjande for både pasienten og pårørande medan sjukdommen får utvikle seg vidare. Ved reduksjon i døgnplassane og personalet vil dette trykket auke, meiner ho.
 
Eit fullgodt alternativ først
Mental Helse krev at før det skjer reduksjon i døgnplassar ved DPS Sjøholt, må det vere avklara kva tilbod pasientane får i staden.  Det nye tilbodet må vere minst like godt for pasientane og pårørande som det som vert teke bort.
– Det er eit krav at dersom eit behandlingstilbod vert lagt ned, må eit nytt tilbod som ikkje er dårlegare for pasienten, vere klart først. Mental Helse ser med uro på at pasientgruppa kan verte skubba over på kommunar som manglar fagfolk og rett tilbod, påpeikar den engasjerte fylkesleiaren.
 
Ei helseteneste i nedoverbakke
I desember bestemte styret for Helse Møre og Romsdal HF at 200 stillingar i helseforetaket skal fjernast i løpet av svært kort tid.  
Dersom distriktspsykiatrisk senter, DPS Sjøholt, blir lagt ned, betyr det at av dei 12 døgnplassane, blir sju av dei overført til DPS Vegsund. Det medfører ein reduksjon på fem døgnplassar innan psykiatri og rus. 
– Mental Helse er svært uroa for kva som vil skje med menneska som ikkje får den hjelpa dei treng i tide, uttalar Drægebø Moe.  
I samband med kuttforslaget, minner ho om «Den gylne regelen» som slår fast at veksten i den psykiske helsetenesta skal være større  enn i den somatiske: 
– Varsla nedskjering av det psykiske helsetilbodet er ei nedtrapping. Pakkeforløpa innan psykisk helse og rus vart lansert sist haust og vert sett i verk frå januar i år og utover. Målet er at pasienten skal  vere med og planlegge sitt eige behandlingsforløp og såleis ha medverknad i behandlinga si frå begynnelse til slutt.  Gjennomføringa skal skje utan styrking av personalet, noko Mental Helse stilte spørsmål ved om det er realistisk. 
– Vi ser ikkje at det er råd å iverksetje pakkeforløpa med reduksjon av personale og døgnplassar. I strategi 2030 er det uttala at ein skal skape pasienten si helseteneste. Den vert ikkje skapt ved å ta bort tilbod utan at det er bestemt kva som skal komme i staden, seier Drægebø Moe.
 
Av Maria Nerhus 
 
 15 SISTE
  4. desember 2019
  27. november 2019
  20. november 2019
  13. november 2019
  6. november 2019
  30. oktober 2019
  23. oktober 2019
  16. oktober 2019
  9. oktober 2019
  2. oktober 2019
  25. september 2019
  18. september 2019
  11. september 2019
  4. september 2019
  Får medalje: Deltok i ...
annonse   
Annonsere i nytt i uka
annonse   
Nytt i Uka Forlag