Søkeord:  
Søk
SISTE NYTT
  15. januar 2020
  8. januar 2020
  18. desember 2019
  11. desember 2019

Kommentar

En viktig plan

Ei arbeidsgruppe bestående av fagleder for idrett og friluftsliv i Ålesund kommune, Anette Solbakk, virksomhetsleder for kultursektoren, Lars Johan Huse og stabsleder for kultursektoren, Idar Rotnes, har nettopp presentert sitt forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2011 – 2015. Planen er ført i pennen av Anette Solbakk, som dessuten er kommunens omtenksomme og dessverre avtroppende barnerepresentant. Med assistanse av ei referansegruppe på ti med variert bakgrunn, og velsignelse fra en enstemmig komite for kultur og oppvekst, er planen sendt ut på høring med svarfrist 15. august.

Kommentar
Tekst Reidar Skarbø   
Foto Max Svendsen   
(18/05/2011)
(BILDETEKST:) FYSISK AKTIVITET: Forsida på høringsutkastet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2011 – 2015 prydes av dette stilige og velvalgte bildet av longboardere i aktivitet på Skansekaia. (Foto: Max Svendsen)
 
– – –
 
”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan som skal være et politisk styringsverktøy og ta opp i seg relevante problemstillinger innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Planen består av en tekstdel, en oversikt over aktuelle kommunale tiltak, samt handlingsprogram (prioritert og uprioritert) som gir grunnlag for spillemiddelsøknader.

En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner for å få rettsvirkning.

Det ligger heller ingen økonomiske forpliktelser i planen. Dersom kommunen ønsker å bidra økonomisk i prosjekt, må politikerne eksplisitt bevilge nødvendige midler til formålene.”

Slik står det å lese i omtalen av planen, som er å finne på kommunens nettsider under stikkordene aktuelt og høringer. Du kan laste den ned derfra, eller få tak i den på rådhuset (servicetorget), om du ikke er på nett (og ikke har et barnebarn som kan hjelpe deg). Planen skal også presenteres på et åpent folkemøte på biblioteket i rådhusets lavblokk 21. juni.

Det er en omfattende og detaljert plan på heile 55 sider arbeidsgruppa har laget Og med klare og konkrete prioriteringer: – Slik blir planen mer forpliktende, og vanskeligere å putte ned i en skuff, som Anette Solbakk forklarer til den herværende dagspresse.

På denne prioriteringslista, eller tiltaksbeskrivelsen, som det heter, finner vi følgende for de nærmeste åra:

1) Ved budsjettbehandlingen for 2012 vil rådmannen fremme forslag om faste, øremerkede midler til uteareal i barnehager og skoler. Det skal i løpet av 2012 utarbeides forslag til norm for uteareal (både areal og funksjon) ved skoler og barnehager. Deretter kartlegges alle barnehager og skoler opp mot normen.

2) I arbeidet med utvikling av byens attraktivitet skal grønne lunger for leik, aktivitet for alle aldersgrupper, og opphold opparbeides i samarbeid med næringslivet. Som første prioritet lages det et prosjekt for utvikling av Rådhusplassen som legges frem i budsjettbehandlingen for 2012.

3) I forbindelse med behandling av budsjettet for 2012 skal betalingsregulativene for gymsaler, skolebasseng, svømmehall, idrettshaller og baner samordnes (gratis under 20 år).

4) Kommunen skal gjennom arealplanlegging og økonomiplaner arbeide for realisering av flerbrukshaller på Ellingsøya og i Osane. I tilknytning til en eller begge hallene bør det være et tilleggsareal tilsvarende Speilsalen i Larsgårdhallen. Begge hallene bør ha publikumskapasitet på 300 – 350 personer. Planlegging og bygging skal foregå i nært samarbeid med skole, idretten og næringslivet (offentlig-privat samarbeid OPS).

5) I løpet av 2012 skal det utredes overbygning av skateanlegget på Moa med tanke på realisering i 2013.

6) Kommunen skal i løpet av 2012 utrede alternativer for forskuttering av spillemidler til idrettslagene, bl.a. i forhold til muligheten av å etablere et fond.

7) Kommunen skal i budsjettsammenheng vurdere muligheten for å bidra til idrettslagenes anleggsutbygging gjennom direkte økonomiske tilskudd. Dette søkes gjennomført i økonomiplanperioden 2013 – 2016.

8) Det blir lagt inn forslag i budsjettbehandlingen for 2012 om ett årsverk for å utarbeide grøntstrukturplan for kommunen.

9) Friidrettsdekket i Sparebanken Møre Arena (nytale for Sunnmørshallen, red. anm.) må vurderes oppgradert i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene på Aksla stadion.

10) Kommunen skal i løpet av 2011 utrede bruken av 1. etasje i Turnhallen i Klipra. Aalesunds Turnforening skal vurderes i denne sammenheng.

Dette er en viktig plan, kjære leser, som vi synes du skal ta deg tid til å lese. Den virker i det store og heile gjennomtenkt og fornuftig.

Sånn umiddelbart har vi bare ei eineste lita innvending, og dermed bønn til det nye bystyret, som skal behandle planen etter valget i høst: Leikeapparater og liknende til fremme av fysisk aktivitet ved alle skoler og barnehager og gjerne mange andre plasser rundt omkring i kommunen er vel og bra. Kjør i vei. Det er vel anvendte penger. Men la oss slippe det på én plass, nemlig på Rådhusplassen. La denne eine plassen i byen være innrettet for de offisielle og litt høytidelige anledninger. Der passer det ikke med bikkedisser, leikeapparater og klatrevegger. Resten av verden, nå i de unges tidsalder, ligger vidåpen for de søte små.15 SISTE
  Noen snille barn her?
  Etter smørkatastrofen
  Fram og tilbake
  Grenser for russemoro
  En viktig plan
  Bør bli obligatorisk
  Dyrt eller billig?
  Nye skritt mot røyking
  Lag et program!
  Passende anledning
  Tenk stort nok!
  Oss pirater imellom
  Monster uten grenser
  Boligmarked uten samvi...
  Politisk barnehageskir...